บริษัทเวสคอนทักโบ๊ท แอนด์ มารีนเซอร์วิสจำกัด

บริษัทเวสคอนทักโบ๊ท แอนด์ มารีนเซอร์วิสจำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มนามยืนยง ซึ่งประกอบธุรกิจในการขนส่งทางทะเลครบวงจรและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรือลากจูงที่เป็นอันดับสามของบริษัทเอกชนจากจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด 8 บริษัท ในประเทศไทยโดยเปิดดำเนินการเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2529นอกจากนี้บริษัทยังเปิดให้บริการเรือรับส่งนำร่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ได้เพิ่มกองเรือลากจูงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ไปปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถือเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในการทำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก ประกอบกับในการนำเรือสินค้าเข้าเทียบท่าแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เรือรับส่งนำร่อง และเรือลากจูง ช่วยในการนำเรือเข้าเทียบท่า บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด จึงขอเสนอตัวเป็นทางเลือกในการให้บริการ ด้วยเรือลากจูงและเรือรับส่งนำร่อง ที่มีคุณภาพสูงเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบการจัดการสากลสำหรับความปลอดภัยการทำงานบนเรือ และการป้องกันมลภาวะจากเรือ International Safety Management(ISM CODE)

พันธกิจ
บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิสจำกัด ในการให้บริการเรือลากจูงและเรือรับส่งนำร่อง คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ในเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานของเรือ การให้บริการที่รวดเร็วทันใจ ในราคาที่เป็นธรรม